Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej

Laskowa 700, 34-602 Laskowa

 

Statut

UCHWAŁA NR XLVI/290/18

RADY GMINY LASKOWA

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej

Na podstawie art. 9 ust.1 i art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz 994 ze zmianami), oraz art. 9, ust.1 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862 z późn. zm.) i art. 4 ust 1. ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. poz. z 2017 r. Poz. 1523) Rada Gminy Laskowa uchwala, co następuje:

§1.

 

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Kulttury, Sportu i Turystyki w Laskowej, stanowiący załącznik do niniejszej ychwały.

§2.

Wykonanie uchwały zleca się Gójtowi Gminy.

§3.

Traci moc Uchwała Nr XXIX/136/2000 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 października 2000 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej.

§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Kogutowicz


 

 

Załącznik do uchwały Nr XLVI/290/18

Rady Gminy Laskowa

z dnia 21 czerwca 2018r.

 

 

STATUT

Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Gminny Ośrodek Kultury w Laskowej utworzony został na podstawie uchwały Nr X/43/95 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 marca 1995 roku i przekształcony w Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej, zwany dalej „GOKSiT”, na mocy uchwały Nr XVIII/87/99 Rady Gminy Laskowa, z dnia 29 października 1999 roku.

2. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej jest samorządową instytucją kultury.

3. Organizatorem GOKSiT jest Gmina Laskowa.

4. GOKSiT został wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Laskowa pod numerem: 1/1995.

§ 2

GOKSiT działa na podstawie następujących przepisów prawnych:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r., poz. 1875./,ze zm.

 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r., poz. 2077/,

 3. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2017 r., poz. 862/,

 4. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /t.j.Dz. U. Z 2018 r., poz. 574/,

 5. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie /Dz. U. z 2017 r., poz. 1463/,

 6. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych /Dz. U. z 2017 r., poz. 1553/,

 7. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz. U. z 2018 r. poz. 395/,

 8. niniejszego Statutu.

§ 3

GOKSiT jest gminną jednostką organizacyjną, prowadzącą w szczególności działalność z zakresie upowszechniania kultury, sportu i rozwoju turystyki.

§ 4

GOKSiT posiada osobowość prawną.

§ 5

1. Siedziba GOKSiT znajduje się w budynku wielofunkcyjnym - Laskowa 700, a terenem działalności GOKSiT jest Gmina Laskowa.

2. W skład GOKSiT wchodzą następujące placówki i obiekty:

 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Laskowej – Laskowa 700,

 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Ujanowicach – Ujanowice 180.

§ 6

W granicach potrzeb, możliwości finansowych i lokalowych mogą być tworzone placówki filialne GOKSiT w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy Laskowa.

§ 7

Bezpośredni nadzór nad GOKSiT sprawuje Wójt Gminy.

§ 8

1. GOKSiT używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej tel./fax 18 3333005 NIP 737-18-31-035”.

2. Gminne Biblioteki Publiczne używają pieczęci podłużnej zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej Biblioteka Publiczna w Laskowej”,

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej Biblioteka Publiczna w Ujanowicach”.

 

II. CELE ZADANIA GOKSiT

§ 9

Podstawowym celem statutowym GOKSiT jest prowadzenie i koordynacja działalności kulturalno – oświatowej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Może on także prowadzić wielokierunkową działalność opartą o własny program w ramach obowiązującego prawa zgodnie z zaleceniami Wójta i Rady Gminy Laskowa.

§ 10

Działalność GOKSiT w szczególności obejmuje:

A) w zakresie upowszechniania kultury:

 1. rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,

 2. kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce,

 3. wspieranie działalności nowo - powstających i istniejących zespołów artystycznych,

 4. organizacja imprez kulturalno – oświatowych oraz rekreacyjno – wypoczynkowych, koncertów, odczytów, wystaw, spektakli,

 5. tworzenie warunków do rozwoju folkloru a także rękodzieła ludowego,

 6. organizowanie konkursów i akcji oświatowych,

 7. współpraca i pomoc podmiotom w zakresie kultury:

 • w prowadzeniu szkolnych inicjatyw kulturalnych,

 • w prowadzeniu zajęć z zespołami artystycznymi, orkiestrami dętymi, twórcami ludowymi i stowarzyszeniami,

 • w prowadzeniu amatorskiego ruchu artystycznego,

 1. promowanie ruchu artystycznego i twórczości ludowej na zewnątrz gminy,

 2. zachowanie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury gminy i regionu,

 

B) w zakresie bibliotek:

 1. gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu (czytelnie), wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

 3. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym, chorym,

 4. prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,

 5. popularyzacja książki i czytelnictwa,

 6. współdziałanie z bibliotekami z innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami, towarzystwami i zrzeszeniami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

 7. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

 8. opiekę instruktażowo – metodyczną nad działalnością bibliotek publicznych w gminie Laskowa sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w Limanowej oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.

 

C) w zakresie sportu i rekreacji:

Celem GOKSiT jest realizacja zadań zapewniających prawidłowy proces kultury fizycznej, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej dających dbałość o prawidłowy rozwój psycho – fizyczny i zdrowie mieszkańców gminy. Cel ten realizowany jest poprzez:

 1. prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej,

 2. organizowanie turniejów, zawodów, imprez sportowo – rekreacyjnych,

 3. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,

 4. tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej.

 

D) w zakresie turystyki:

Celem GOKSiT jest realizacja zadań wyzwalających:

 1. aktywność turystyczną i poznawczą mieszkańców Gminy,

 2. aktywność gospodarczą w zakresie rozwoju i udostępniania bazy turystyczno – rekreacyjnej dających rozwój ruchu turystycznego i wypoczynkowego w gminie.

Cel ten realizowany jest poprzez:

 1. promocję walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy,

 2. organizowanie lokalnych imprez turystycznych (rajdy, złazy, wycieczki),

 3. prowadzenie punktu informacji turystycznej,

 4. współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwoju bazy turystycznej i ruchu turystycznego w gminie,

 5. organizowanie wyjazdowej i przyjazdowej turystyki poznawczej i rekreacyjnej.

§ 11

Zadania wymienione w § 10 realizowane są przede wszystkim poprzez:

 1. organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze i formach indywidualnej aktywności kulturalnej,

 2. edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych,

 3. prowadzenie imprez artystycznych i rozrywkowych własnych lub zleconych,

 4. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością Gminnych Bibliotek Publicznych,

 5. stałą pomoc finansową i merytoryczną dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego w formie konsultacji, instruktażu i doradztwa programowo – repertuarowego,

 6. impresariat artystyczny amatorskiego ruchu artystycznego obejmujący przeglądy, konkursy, pokazujący dorobek i osiągnięcia amatorskiego ruchu artystycznego, stanowiący zarazem jego promocję,

 7. gromadzenie i wykorzystanie informacji dotyczących działalności placówek kulturalnych, twórców ruchu amatorskiego,

 8. popularyzację i promocję twórczości amatorskiej i profesjonalnej ze wszystkich dziedzin sztuki,

 9. gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,

 10. popularyzowanie książki i czytelnictwa,

 11. doskonalenie form mi metod pracy bibliotekarskiej,

 12. popularyzację form aktywnego i kulturalnego wypoczynku poprzez organizowanie imprez kulturalno – sportowo- rekreacyjnych i rozrywkowych,

 13. kształtowanie aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze fizycznej,

 14. upowszechnianie sportu i rekreacji na terenach wiejskich,

 15. współdziałanie z zakładami pracy, szkołami, bibliotekami, innymi placówkami kultury oraz organizacjami pożytku publicznego na terenie Gminy i poza nią,

 16. udział w organizowanych targach turystycznych,

 17. gromadzenie, katalogowanie, przechowywanie i zabezpieczanie przedmiotów sztuki ludowej i regionalnej,

 18. urządzanie wystaw stałych i czasowych.

§ 12

GOKSiT może na zasadach określonych w odrębnych przepisach:

 1. organizować koncerty, spektakle, spotkania autorskie, wystawy, odczyty,

 2. prowadzić naukę języków obcych, gry na instrumentach muzycznych,

 3. prowadzić ogniska artystyczne, koła zainteresowań,

 4. organizować imprezy kulturalne, sportowe, rozrywkowe i turystyczne,

 5. prowadzić imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe),

 6. wykonywać usługi ksero i inne,

 7. administrować i utrzymywać obiekty kulturalne, sportowe i rekreacyjne oddane pod opiekę na podstawie umowy dzierżawy przez Urząd Gminy w Laskowej.

 

III. ORGANIZACJA I ZARZĄDANIE GOKSiT

§ 13

GOKSiT zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, który organizuje działalność instytucji, jest za niego odpowiedzialny.

 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Laskowa z zachowaniem obowiązujących przepisów.

 2. W czasie nieobecności Dyrektora GOKSiT zastępuje osoba przez niego wyznaczona.

 3. Dyrektor jest służbowym przełożonym i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w GOKSiT.

§ 14

W GOKSiT zatrudnieni są pracownicy spełniający wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania określonych stanowisk, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 15

Zasady wynagradzania pracowników GOKSiT określa Regulamin Wynagradzania Pracowników, opracowany przez Dyrektora.

§ 16

Szczegółową organizację wewnętrzną GOKSiT określa Regulamin Organizacyjny, opracowany przez Dyrektora i zaopiniowany przez Wójta Gminy.

 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA I OKREŚLENIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

§ 17

1. GOKSiT prowadzi gospodarkę finansową na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2.GOKSiT gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 18

1. GOKSiT jest finansowany z dotacji budżetu Gminy Laskowa, dochodów własnych oraz innych źródeł.

2. GOKSiT pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.

3. Przychodami GOKSiT są wpływy z prowadzonej działalności, umów najmu,dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego , środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§ 19

1. GOKSiT może prowadzić, jako dodatkową działalność odpłatną inną niż kulturalna, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych, a zysk przeznaczyć na działalność statutową.

2. Działalność , o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w zakresie:

1) organizowania zleconych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym;

2) organizacji uroczystości rodzinnych i okolicznościowych;

3) organizowania konferencji, kursów i szkoleń;

4) wynajmu pomieszczeń i sprzętu.

3. Decyzja o podjęciu przez GOKSiT określonego rodzaju działalności dodatkowej należy do Dyrektora.

§ 20

1. Podstawą gospodarki finansowej GOKSiT jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji udzielonej przez Organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi finansów publicznych.

2. Roczne sprawozdanie finansowe – bilans GOKSiT zatwierdza Wójt Gminy Laskowa.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

1. Statut GOKSiT uchwala Rada Gminy Laskowa.

2. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Informacje

Liczba wyświetleń: 174
Utworzono dnia: 15.03.2017

Historia publikacji

 • 17.12.2018 11:59, Administrator
  Edycja strony: Statut
 • 17.12.2018 11:38, Administrator
  Edycja strony: Statut
 • 16.10.2018 17:28, Administrator
  Edycja strony: Statut