Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibą w 34-602 Laskowa, Laskowa 700

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Paweł Jonik pod adresem e-mail: rodolaskowa@gmail.com lub pod adresem 34-602 Laskowa, Laskowa 643

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

a. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

b. Realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną lub podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO),

c. Ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust 1 lit. d RODO),

d. Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. e RODO),

e. W celu rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana pisma - na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z:

a. Udzieloną zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust 1 lit. a RODO),

b. Realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO),

c. Wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO),

d. Ochroną żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust 1 lit. d RODO),

e. Wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. e RODO),

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, a następnie przez czas wynikający z przepisów prawa, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.

9. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także Prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

c. Prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d. Prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych osobowych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

Szczegółowe klauzule informacyjne dla poszczególnych czynności przetwarzania opublikowane są pod adresem: http://www.laskowa.naszgok.pl/bip/


Klauzula Zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb korzystania z zasobów bibliotecznych w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej.

……………………………

Podpis

Klauzula Informacyjna dla czytelników biblioteki

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibą w 34-602 Laskowa, Laskowa 700

1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Paweł Jonik pod adresem e-mail: rodolaskowa@gmail.com lub pod adresem 34-602 Laskowa, Laskowa 643

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych

3. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust 1 lit. c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług w zakresie wspierania i obsługi systemów informatycznych, oraz organy uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.

7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także Prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

c. Prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d. Prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi – korzystanie z zasobów bibliotecznych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych osobowych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.


Klauzula informacyjna dla klientów GOKSiT

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibą w 34-602 Laskowa, Laskowa 700

1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Paweł Jonik pod adresem e-mail: rodolaskowa@gmail.com lub pod adresem 34-602 Laskowa, Laskowa 643

2. Pani /Pana dane będą przetwarzane w celu uczestnictwa w konkursie, uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym, uczestnictwa w zajęciach i warsztatach tematycznych, organizacji wycieczek, uczestnictwa w seansach filmowych.

3. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług w zakresie systemów informatycznych, oraz organy uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.

7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także Prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

c. Prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d. Prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursu, warsztatów i innych zajęć tematycznych, uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym, udziału w wycieczce seansie filmowym (obowiązek prawny ciążący na administratorze art.6 ust. lit. c RODO. ) 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych osobowych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

Godziny otwarcia:

Biuro GOKSiT
Poniedziałek – Piątek
                800  - 1530

Gminna Biblioteka Publiczna w Laskowej
 Poniedziałek 900 – 1700
 Wtorek 800 – 1800
 Środa 800 – 1600
 Czwartek 800 – 1600
 Piątek 900 – 1800

Gminna Biblioteka Publiczna w Ujanowicach
 Poniedziałek 800 – 1600
 Wtorek 800 – 1600
 Środa 900 – 1700
 Czwartek 800 – 1600
 Piątek 900 – 1700

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny